میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
فراسو / میزبانی وب لینوکس ایران BSL5
10GB فضا
25GB ترافیک
220,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / میزبانی وب لینوکس ایران BSL6
100MB فضا
45GB ترافیک
350,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس حرفه ای PSL1
250MB فضا
5GB ترافیک
120,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس حرفه ای PSL2
500MB فضا
10GB ترافیک
240,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس حرفه ای PSL3
1024MB فضا
15GB ترافیک
480,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس حرفه ای PSL4
2GB فضا
ترافیک بینهایت
960,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس حرفه ای PSL5
5GB فضا
ترافیک بینهایت
2,160,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس حرفه ای PSL6
10GB فضا
ترافیک بینهایت
4,200,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس سازمانی CSL1
5GB فضا
30GB ترافیک
300,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس سازمانی CSL2
10GB فضا
70GB ترافیک
500,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD