میزبانی وب

قیمت(تومان/سال)

محل سرور

مشخصات فنی

سیستم عامل:
فضای دیسک:
پهنای باند:
فراسو / هاست لینوکس خارج CSL1
100MB فضا
20GB ترافیک
59,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس خارج CSL2
250MB فضا
30GB ترافیک
84,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس خارج CSL3
500MB فضا
45GB ترافیک
109,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس خارج CSL4
5GB فضا
65GB ترافیک
159,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس خارج CSL5
10GB فضا
80GB ترافیک
189,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / هاست لینوکس خارج CSL6
30GB فضا
100GB ترافیک
299,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
اروپا
هارد: SSD
فراسو / میزبانی وب لینوکس ایران BSL1
100MB فضا
5GB ترافیک
35,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / میزبانی وب لینوکس ایران BSL2
250MB فضا
10GB ترافیک
65,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / میزبانی وب لینوکس ایران BSL3
500MB فضا
15GB ترافیک
95,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD
فراسو / میزبانی وب لینوکس ایران BSL4
5GB فضا
20GB ترافیک
150,000 تومان/سال

وبسایت فروشنده

لینوکس
ایران
هارد: SSD