سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ آمریکا VLP3
2GB رم
1 هسته
60GB هارد
72,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 400GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ آمریکا VLP4
3GB رم
1 هسته
80GB هارد
108,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 500GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس KVM آمریکا VLK1
1024MB رم
1 هسته
50GB هارد
68,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 500GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس KVM آمریکا VLK2
2GB رم
1 هسته
100GB هارد
90,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 1024GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس KVM آمریکا VLK3
4GB رم
1 هسته
150GB هارد
160,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 2TB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس KVM آمریکا VLK4
8GB رم
1 هسته
200GB هارد
290,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 4TB
فراسو
فراسو / سرور مجازی هایبرید آمریکا VLUP1
4GB رم
4 هسته
50GB هارد
125,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 5112GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی هایبرید آمریکا VLUP2
6GB رم
6 هسته
70GB هارد
180,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 7TB
فراسو
فراسو / سرور مجازی هایبرید آمریکا VLUP3
8GB رم
6 هسته
100GB هارد
240,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 10TB
فراسو
فراسو / سرور مجازی هایبرید آمریکا VLUP4
10GB رم
8 هسته
120GB هارد
295,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 12TB