سرور مجازی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
تعداد هسته:
پهنای باند:
فراسو
فراسو / سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VMM1
2536MB رم
2 هسته
20GB هارد
180,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 100GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VMM2
4GB رم
3 هسته
40GB هارد
259,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 150GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VMM3
6GB رم
4 هسته
60GB هارد
329,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 200GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی مدیریت شده لینوکس VMM4
8GB رم
4 هسته
80GB هارد
419,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 300GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس هایبرید ایران VLIP1
4GB رم
4 هسته
200GB هارد
125,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 100GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس هایبرید ایران VLIP2
8GB رم
8 هسته
500GB هارد
240,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 100GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس هایبرید ایران VLIP3
12GB رم
8 هسته
1000GB هارد
330,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 150GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس هایبرید ایران VLIP4
16GB رم
8 هسته
1500GB هارد
450,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 150GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ آمریکا VLP1
1024MB رم
1 هسته
20GB هارد
36,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 200GB
فراسو
فراسو / سرور مجازی لینوکس OpenVZ آمریکا VLP2
1536MB رم
1 هسته
40GB هارد
55,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: SSD
پهنای باند: 300GB