سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI1
4192MB رم
2.13GHz
500GB هارد
330,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI2
16GB رم
2.4GHz
1024GB هارد
510,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 350GB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI3
8GB رم
2GHz
120GB هارد
800,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 350GB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI4
32GB رم
3.33GHz
500GB هارد
569,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 4TB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI5
48GB رم
2.4GHz
512GB هارد
820,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD/SSD
پهنای باند: 1024GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 1024GB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 3TB
ایران سرور
ایران سرور / سرور اختصاصی لینوکس و ویندوز ایران 22
32GB رم
2.53GHz
2×1024GB هارد
678,500 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD+SSD
پهنای باند: 3TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 3TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 3TB