سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK1-17
64GB رم
3.8GHz
250GB هارد
890,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK2-17
128GB رم
2.2GHz
250GB هارد
2,100,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK3-17
512GB رم
2GHz
500GB هارد
8,900,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK4-17​​
1024GB رم
2.1GHz
500GB هارد
16,600,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت