سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: SSD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: SSD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: SSD
پهنای باند: 30TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان EX41
32GB رم
3.4GHz
4TB هارد
300,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان EX51​​​
64GB رم
3.4GHz
4TB هارد
360,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان Hybrid​​
32GB رم
3.4GHz
2×2TB هارد
420,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD+SSD
پهنای باند: 30TB