سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان EX51​​​
64GB رم
3.4GHz
4TB هارد
360,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان Hybrid​​
32GB رم
3.4GHz
2×2TB هارد
420,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD+SSD
پهنای باند: 30TB
سرورپارس

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان ​PX121
256GB رم
3.5GHz
4TB هارد
840,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 50TB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی فرانسه و کانادا EG-32
32GB رم
3.5GHz
4TB هارد
600,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی فرانسه و کانادا EG-128
128GB رم
3.5GHz
4TB هارد
1,400,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی فرانسه و کانادا MG-256
256GB رم
2.3GHz
2TB هارد
1,850,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی فرانسه و کانادا MG-384
384GB رم
2.4GHz
2TB هارد
3,200,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت