سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی ایران Dedicated-01
16GB رم
3.2GHz
1024GB هارد
450,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 500GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی ایران Dedicated-02
32GB رم
3.2GHz
1024GB هارد
580,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 500GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی ایران Dedicated-03
32GB رم
3.4GHz
1024GB هارد
650,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 800GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی ایران Dedicated-04
32GB رم
2.2GHz
1024GB هارد
840,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 800GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی ایران Dedicated-05
64GB رم
2.2GHz
1024GB هارد
1,170,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 1024GB
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK1-17
64GB رم
3.8GHz
250GB هارد
890,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK2-17
128GB رم
2.2GHz
250GB هارد
2,100,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK3-17
512GB رم
2GHz
500GB هارد
8,900,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی انگلستان UK4-17​​
1024GB رم
2.1GHz
500GB هارد
16,600,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

بریتانیا
هارد: SSD
پهنای باند: بینهایت
سرورپارس
سرورپارس / سرور اختصاصی آلمان EX41
32GB رم
3.4GHz
4TB هارد
300,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB