سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: SSD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: HDD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آلمان
هارد: SSD
پهنای باند: 30TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: 12TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD
پهنای باند: بینهایت
ایران سرور

وبسایت فروشنده

کانادا
هارد: HDD+SSD
پهنای باند: بینهایت
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: HDD
پهنای باند: 10TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: HDD
پهنای باند: 5TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: HDD
پهنای باند: 5TB
ایران سرور

وبسایت فروشنده

آمریکا
هارد: HDD
پهنای باند: 10TB