سرور اختصاصی

قیمت(تومان/ماه)

محل سرور

مشخصات فنی

فضای دیسک:
رم:
بسامد پردازنده:
پهنای باند:
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS1
8GB رم
3.3GHz
1024GB هارد
275,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD/SSD
پهنای باند: 10TB
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS2
8GB رم
3.4GHz
1024GB هارد
315,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD/SSD
پهنای باند: 10TB
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS3
16GB رم
3.4GHz
2TB هارد
540,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD/SSD
پهنای باند: 10TB
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی EDS4-Dual
32GB رم
2.1GHz
2×2TB هارد
1,350,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD/SSD
پهنای باند: 10TB
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی DS-1
32GB رم
3.3GHz
2×1024GB هارد
336,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: HDD/SSD
پهنای باند: 20TB
آذرآنلاین
آذرآنلاین / سرور اختصاصی DS-2
32GB رم
3.8GHz
240GB هارد
500,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

اروپا
هارد: SSD
پهنای باند: 20TB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI1
4192MB رم
2.13GHz
500GB هارد
330,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 250GB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI2
16GB رم
2.4GHz
1024GB هارد
510,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: HDD
پهنای باند: 350GB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI3
8GB رم
2GHz
120GB هارد
800,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 350GB
فراسو
فراسو / سرور اختصاصی ایران DSI4
32GB رم
3.33GHz
500GB هارد
569,000 تومان/ماه

وبسایت فروشنده

ایران
هارد: SSD
پهنای باند: 4TB